مجوز > ماژول ها

مجوز

وارد شوید به این برنامه با استفاده از کاربران از پیش تعریف شده در لیست زیر و سپس بازگشت به این صفحه و کلیک بر روی کاشی های زیر است که شبیه سازی ماژول های CRM برای بررسی اینکه آیا شما مجاز به دسترسی به آنها یا نه بر اساس مجوز اعطا شده برای ورود در نام کاربری.!

نام های کاربری

نام کاربری رمز عبور نقش
admin@example.com admin Users, Roles and Groups
alan.rose@example.com user CRM, Audit (Sales and Accounting Modules)
catherine.bell@example.com user All Modules in CRM
george.winter@example.com user CRM, Sales Module
james.cruz@example.com user CRM, Support Module
mark.davis@example.com user CRM, Marketing Module
philip.gonzalez@example.com user CRM, Accounting Module
william.lake@example.com user CRM, Operations Module

ساختارسازمانی:

پیاده سازی کنترل کننده های پشتیبان گیری و بازیابی

namespace CRM.Web.Controllers
{
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CRM")]
    public class AuthorizationTestController : BaseController
  {
    #region Public Methods
    // GET: AuthorizationTest
    public ActionResult Index()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Sales
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Sales")]
    public ActionResult Sales()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Marketing
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Marketing")]
    public ActionResult Marketing()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Accounting
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Accounting")]
    public ActionResult Accounting()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Operations
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Operations")]
    public ActionResult Operations()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Support
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Support")]
    public ActionResult Support()
    {
    return View();
    }
    #endregion Public Methods
  }
}